EmailX( voorheen witter)Facebook

 

Het Bestuur

Het lidmaatschap van het bestuur wordt gezien als een “eer”, samenwerken als familieleden met als doel om de kernwaarden van de stichting werkelijkheid te laten worden! 

 

 

 

 

 

Pieter Mars

Piet Mars

Marianne Mars

Rianne Mars

Anita Tams

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Bestuurslid

Bestuurslid

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen de onkosten mogen worden gedeclareerd. Doel is om meer dan 99% van de beschikbare gelden te bestemmen voor goede doelen. Het bestuur vergadert eens per kwartaal. De doorlopende doelen worden steeds gekoppeld aan twee bestuursleden. De betreffende bestuursleden volgen het project / doel en beoordelen of de gelden adequaat en volgens afspraak worden besteed. Het beleid van het bestuur is om te werken aan optimale transparantie. Via de website wordt inzicht gegeven in de besteding van de gelden en de projecten die worden ondersteun.

 

In de statuten is het volgende over het bestuur opgenomen :

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier (4) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
  2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
  3. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Aftredende bestuursleden zijn steeds herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
  4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
  5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
  6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur heeft besloten om een bestuur te vormen van 5 personen. Het lidmaatschap van het bestuur wordt gezien als een “eer”, samenwerken als familieleden met als doel om de kernwaarden van de stichting werkelijkheid te laten worden! De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen de onkosten mogen worden gedeclareerd. Doel is om meer dan 95% van de beschikbare gelden te bestemmen voor goede doelen. Het bestuur vergadert eens per kwartaal. De doorlopende doelen worden steeds gekoppeld aan twee bestuursleden. De betreffende bestuursleden volgen het project / doel en beoordelen of de gelden adequaat en volgens afspraak worden besteed.

De kosten die verbandhouden met de functie kunnen worden gedeclareerd mits deze vooraf door de bestuursvergadering zijn goed gekeurd. Het betreft dan met name de reis en verblijfskosten naar projecten die worden bezocht.