EmailX( voorheen witter)Facebook

Beleid

Lees hieronder het actuele beleidsplan

 

 

1. Over Pharus

 

Stichting Pharus is opgericht door de familie Mars. Onze familie bezit een goedlopende onderneming en is hierdoor in de loop van de jaren vermogend geworden. Het geld dat we verdienen, willen we niet voor onszelf houden. Vandaar dat onze familie heeft besloten om een substantieel deel van het dividend door te leiden naar een stichting, die het vervolgens weer kan teruggeven aan de maatschappij.

Pharus betekent in het Latijn vuurtoren. We hebben die naam om verschillende redenen gekozen. Een vuurtoren staat symbool voor licht. Het is een baken in de duisternis, dat je door de wildste stormen naar een veilige haven leidt. Het is op die manier een hulpmiddel voor mensen die dat nodig hebben. Ook onze familie wil hulp bieden waar het nodig en mogelijk is. We willen daarin het voorbeeld van Christus volgen. “Wees het licht in de wereld”, zegt hij. Dat betekent opstaan voor armen, wezen, weduwen, onderdrukten en andere broers en zussen in Zijn naam. 

Pharus zegt daarnaast veel over onze familieband, en over de band binnen ons bestuur. Er staat een prachtige vuurtoren op Ameland, het eiland waar onze familiewortels liggen en waar we al jaren naar toegaan. Het eiland verbindt onze familie en geeft ons rust.

Met de stichting versterken we onze familieband en maken we via giften het verschil voor organisaties die goede doelen verwezenlijken. Het gaat om doelen die op hun beurt aansprekend zijn en het verschil kunnen maken voor gewone mensen. Die met andere woorden, maatschappelijke of principiële meerwaarde hebben. We vinden het belangrijk dat er een goede connectie is tussen organisaties die we steunen en ons bestuur. Want dan kunnen we sámen het verschil maken!

 

2. Doel

 

In de statuten staat het doel van stichting Pharus:

 1. Het initiëren, bevorderen en ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap, onderzoek, bescherming van milieu en natuur, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing, spiritualiteit en/of de bevordering van de democratische rechtsorde.
 2. Het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die als zodanig kwalificeren in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 3. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

We hebben onze doelstelling breed geformuleerd. Dat is omdat we niemand op voorhand willen uitsluiten. Liever laten we ons overtuigen door een goed projectplan. Projecten die met religie en levensbeschouwing te maken hebben, hebben we wel specifiek benoemd. Zij bieden de kans om evangelieverkondiging in de samenleving te verbreden.

Wat ondersteunt Stichting Pharus wel en wat niet

Dit ondersteunen we wel:   

 • Projecten waarmee wij echt het verschil maken
 • Duurzame initiatieven gericht op zelfredzaamheid van mensen
 • Aansprekende onderwerpen die ertoe doen
 • Projecten met duidelijke doelen voor de langere termijn
 • Projecten waarin de boodschap van Gods liefde verkondigd wordt
 • Kleine initiatieven gedreven door passie én werkelijkheidszin
 • Initiatieven gericht op recht en gerechtigheid
 • Kleine projecten die impact hebben

Dit ondersteunen we niet:

 

 • Stichtingen zonder ANBI status
 • Projecten van individuele mensen
 • Grote of kapitaalkrachtige stichtingen waarvoor wij het verschil niet kunnen maken
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang
 • Projecten met cofinanciering
 • Fondswerving van of voor anderen
 • Projecten zonder duidelijke verantwoording aan Pharus
 • Projecten waar geen goed plan aan ten grondslag ligt

 

3. Middelen

 

In de statuten van Stichting Pharus staat het volgende over de middelen van de stichting:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

 • schenkingen, erfstellingen en legaten 
 • subsidies en donaties 
 • alle andere verkrijgingen en baten

Stichting Pharus is eigendom van de familie Mars. Onze familie brengt de gelden samen. Dit doen we in ieder geval door een deel van de beschikbare gelden van onze familievennootschap Hofstede Roozendaal Beheer B.V. door te leiden naar Stichting Pharus. We werven geen fondsen buiten onze familie. Hierover hebben we daarom ook geen regels of regelingen opgesteld. 

 

4. Het bestuur

 

In de statuten staat het volgende over het bestuur :

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier (4) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 
 3. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Aftredende bestuursleden zijn steeds herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de   plaats van zijn voorganger in. 
 4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). 
 5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de verblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. 
 6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 

Het bestuur van Stichting Pharus bestaat op dit moment uit vijf leden. Zij vergaderen eens per kwartaal. Projecten of langlopende samenwerkingen worden steeds gekoppeld aan twee bestuursleden. Zij volgen deze projecten en hun doelen, en beoordelen of de gelden adequaat en volgens afspraak worden besteed. 

Ons doel is om meer dan 95% van de beschikbare gelden te besteden aan goede doelen. Daarom ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze kunnen alleen onkosten declareren die verband houden met de functie. Meestal zijn dit reis- en verblijfkosten voor het bezoeken van projecten. Declareren kan alléén als kosten vooraf door de bestuursvergadering zijn goedgekeurd.

We zien het als een eer om lid te zijn van het bestuur. Hoe mooi is het om als familieleden samen te werken, zodat de doelen van de stichting werkelijkheid worden!

 

5. Fondswerving

 

We zijn een familiestichting. Daarom is fondswerving niet aan de orde. Bij 3 ‘Middelen’, staat hier meer over.

 

6. Transparantie

 

Transparantie is het uitgangspunt van ons beleid. Openheid naar elkaar en de samenleving vinden we essentieel. We leggen verantwoording af over ons beleid en geven informatie aan iedereen die er iets over weten wil. Dit doen we via onze eigen website www.stichtingpharus.nl.

Andersom vragen we ook transparantie van de partners met wie we werken. Dat betekent: duidelijk zijn over de doelstellingen, over de financiën en over de voortgang. Er zijn geen dubbele agenda’s, we kijken naar onze gezamenlijke droom en gaan daarmee aan de slag. Is deze transparantie er niet? Dan verbreken we de relatie met de partner. 

 

7. Toekenningen

 

Organisaties met een ANBI status kunnen een aanvraag indienen via onze website www.stichtingpharus.nl. Aanvragen op papier nemen we niet in behandeling. Een aanvraag moet bestaan uit:

 • een goed uitgewerkt projectplan waarin de doelstellingen, de omvang van de aanvraag en de wijze van uitvoering worden beschreven,
 • de laatste jaarrekening van de stichting of organisatie die de aanvraag doet,
 • een korte beschrijving van de organisatie.

Bij 2 ‘Dit ondersteunen we wel – dit ondersteunen we niet’ staat welk type projecten of organisaties we steunen.

Over aanvragen met een maximum van 5.000 Euro nemen bestuursleden snel een besluit in een informeel overleg. Aanvragen voor hogere bedragen worden in de bestuursvergadering besproken. Het bestuur kan:

 • Besluiten om de aanvraag af te wijzen; De aanvragers ontvangen een gemotiveerd antwoord. Hierover gaan we niet in discussie.
 • Besluiten om de aanvraag direct te honoreren; De aanvragers ontvangen een bevestiging. Hierin staan de afspraken én een verwijzing naar het actuele beleid. Zo zorgen we voor optimale helderheid over de wederzijdse verplichtingen.
 • Besluiten om de aanvrager uit te nodigen voor een gesprek. Na dit gesprek besluit het bestuur om de aanvraag wel of niet toe te wijzen. 

We sluiten geen overeenkomsten met uitvoerende organisaties. Organisaties die toezeggingen complex maken en willen juridiseren vallen af.

 

8. Type toekenningen

 

In ons beleid onderscheiden we twee typen toekenningen:

 1. Eenmalige giften
 2. Projectgiften met een langere looptijd

1.     Eenmalige giften

Onder eenmalige giften verstaan we een eenmalige bijdrage van meer dan 5.000 Euro aan een concreet project. Is het bedrag lager? Dan zien we het niet als een gift of toekenning, maar als een stimuleringsbijdrage. Zie hiervoor 7: Toekenningen.

2.     Projectgiften met langere looptijd

Onder deze categorie verstaan we giften aan een project met een langere looptijd. We spreken in principe een maximale looptijd van vijf jaar voor projecten af. In het derde jaar kan het bestuur besluiten om deze periode te verlengen. 
 

Stichting Pharus heeft de intentie om de volledige looptijd van een project te steunen. We willen wel dat onze bijdrage ook de volledige looptijd zinvol besteed wordt. Daarom beperken we de harde toezegging tot de periode van een jaar. Voor elk nieuw jaar dient de organisatie een verantwoording over het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar in. Op basis hiervan bepalen we of we de volgende bijdrage daadwerkelijk betalen. We gaan hier altijd met de organisatie over in gesprek. De financiering van een project bevestigen we altijd schriftelijk. In deze bevestiging staan in ieder geval het doel en de looptijd van het project en de bijdrage die we jaarlijks toekennen. Ook staan er belangrijke voorwaarden in. Dit zijn:

 • De organisatie heeft een jaarlijkse verantwoordingsplicht. Concreet: een financiële verantwoording van de bestede gelden én een begroting voor het lopende jaar.
 • De gelden moeten daadwerkelijk worden uitgegeven aan het project. Ze mogen niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld het vormen van voorzieningen.
 • Een nieuwe jaarlijkse termijn wordt betaald als is vastgesteld dat financiële verantwoording is afgelegd en dat de gelden binnen de gemaakte afspraken zijn besteed.
 • We verstrekken de giften in het eerste en tweede jaar op basis van de begroting. In het derde jaar doen we dit op basis van de verantwoording van het eerste jaar. Niet uitgegeven gelden worden verrekend.
 • Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek tussen de stichting en de organisatie plaats. 

Het bestuur kan afwijken van deze regeling, als dit goed gemotiveerd is. 

 

9. Opvolging

 

De organisatie die we steunen is altijd verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van haar project. Stichting Pharus denkt graag mee. Dat betekent dat we goed geïnformeerd willen worden over de voortgang, dat we regelmatig een verantwoording ontvangen én dat we klaar staan als klankbord. Wordt een project volledig door Stichting Pharus gefinancierd? Dan kan het alleen worden uitgebreid of afgebouwd als Stichting Pharus bij deze besluitvorming betrokken is.

 

10. Financieel beleid

 

Het financieel beleid van onze stichting is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. De belangrijkste is dat we onze verplichting altijd nakomen. Dat betekent dat we voor projectgiften met een langere looptijd een voorziening in onze begroting en jaarrekening opnemen. Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:
 

 • De stichting bouwt een redelijk eigen vermogen van maximaal vijf miljoen euro op. Zo hebben we de ruimte om onvoorziene situaties op te vangen. Bijvoorbeeld het wegvallen van de familiebijdrage in een jaar, of de financiering van een bijzonder project.  
 • Elk jaar publiceren we een jaarverslag. Daarin leggen we verantwoording af over de giften. Dit doen we door de naam van de organisatie en haar project te vermelden.
 • De penningmeester brengt de andere leden van het bestuur iedere vergadering op de hoogte van de financiële situatie. 
 • We beleggen niet in producten met een hoog risico. Het doel van de stichting is niet om een rendement op het eigen vermogen te maken. Het gaat om maatschappelijk rendement!