EmailTwitterFacebook


Beleid

Lees hieronder het beleidsplan zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 juni 2016
1. Algemeen


De stichting is opgericht door de familie Mars. De familie is in de loop van de jaren vermogend geworden als gevolg van het bezit van een goed lopende onderneming. Omdat er van een grote stroom dividend sprake is heeft de familie besloten om een substantieel deel van de liquiditeiten naar een stichting door te leiden die vervolgens het geld aan de maatschappij kan terug geven.

De naam van de stichting zegt veel over de familieband die ook in het bestuur terug te vinden is. Pharus betekent in het Latijns: vuurtoren. Ameland heeft een prachtig exemplaar, dit is tevens het eiland waar de familie sinds jaren komt, waar familiewortels liggen. Een eiland wat ons als familie samenbindt en ons rust geeft. Een vuurtoren staat symbool voor licht. Een lichtbaken in de duisternis. Het leid je naar de veilige haven in de wildste stormen. Een hulpmiddel voor hen die dat nodig hebben. Zo hebben wij de naam voor onze stichting bedacht. Wij willen hulp bieden daar waar het nodig en mogelijk is. "Wees het licht in de wereld"...zegt Christus. Wij willen Zijn voorbeeld volgen om op te staan voor de armen, wezen, weduwen, onderdrukten en broers en zussen in Zijn naam, die het nodig hebben.

De stichting moet verbinden binnen het gezin en door middel van giften het verschil kunnen maken voor organisaties die met het verwezenlijken van goede doelen bezig zijn. Doelen moeten aansprekend zijn en het verschil kunnen maken. Organisaties moeten het bestuur kunnen overtuigen dat het project maatschappelijke of principiële meerwaarde heeft. Er moet tussen partijen connectieontstaan waardoor gezamenlijk het verschil kan worden gemaakt! 

2. Doel


Volgens de statuten heeft de stichting het volgende doel:

 1. het initiëren, bevorderen en ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap, onderzoek, bescherming van milieu en natuur, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing, spiritualiteit en/of de bevordering van de democratische rechtsorde;
 2. het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die als zodanig kwalificeren in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 3. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De doelstelling is breed geformuleerd omdat wij feitelijk niemand willen uitsluiten. In de praktijk zal steeds het projectplan moeten leiden tot de overtuiging dat Pharus moet investeren of mee moet doen. Projecten die met religie en levensbeschouwing te maken hebben zijn met name in de doelstelling verwoord omdat wij ook hier kansen zien om evangelieverkondiging in de samenleving te verbreden.

Er is bewust voor gekozen om (nog) niet te kiezen voor een bepaald profiel en door dit profiel bepaalde groepen of organisaties uit te sluiten. De stichting moet ervaringen op doen en op basis van deze ervaringen mogelijk voor een profiel kiezen.

Inmiddels ontstaat er steeds meer een beeld over wat wij wel en niet doen, dit beeld zal steeds duidelijker worden en worden gecommuniceerd.

Waar we 'ja' tegen zeggen:

 • Projecten waarbij wij echt het verschil maken
 • Duurzame initiatieven gericht op zelfredzaamheid van mensen
 • Aansprekende zaken die ergens omgaan
 • Projecten met duidelijke doelen voor langere termijn
 • Projecten met als doel de boodschap van Gods liefde te verkondigen
 • Kleine initiatieven gedreven door passie en werkelijkheidszin
 • Het stimuleren van kleine projecten die impact hebben
 • Initiatieven gericht op recht en gerechtigheid

Waar we 'nee' tegen zeggen: 

 • Stichtingen zonder ANBI status
 • Individuele mensen
 • Grote stichtingen waarbij Pharus niet het verschil kan maken
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang
 • Cofinanciering van projecten
 • Bijdragen in fondswerving van of voor “anderen”
 • Projecten zonder duidelijke verantwoording aan Pharus
 • Projecten waar geen goed plan aan ten grondslag ligt

 

3. Middelen


In de staturen is het volgende opgenomen over de middelen van de stichting:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • subsidies en donaties;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

Omdat de stichting van de familie Mars is zullen vanuit deze familie de gelden worden samengebracht. Met de familie vennootschap Hofstede Roozendaal BV is de afspraak gemaakt dat een deel van de beschikbare gelden wordt doorgeleid naar de stichting. Hierdoor zal de komende jaren een budget van 2 miljoen Euro per jaar beschikbaar zijn. Fondswerving buiten de familie Mars is niet aan de orde. Hiervoor behoeven derhalve geen regels of regelingen worden opgesteld.

 

4. Het bestuur


In de statuten is het volgende over het bestuur opgenomen:

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier (4) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 3. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Aftredende bestuursleden zijn steeds herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer)opvolger(s).
 5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur heeft besloten om een bestuur te vormen van 5 personen. Het lidmaatschap van het bestuur wordt gezien als een “eer”, samenwerken als familieleden met als doel om de kernwaarden van de stichting werkelijkheid te laten worden! De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen de onkosten mogen worden gedeclareerd. Doel is om meer dan 99% van de beschikbare gelden te bestemmen voor goede doelen. Het bestuur vergadert eens per kwartaal. De doorlopende doelen worden steeds gekoppeld aan twee bestuursleden. De betreffende bestuursleden volgen het project / doel en beoordelen of de gelden adequaat en volgens afspraak worden besteed.

De kosten die verband houden met de functie kunnen worden gedeclareerd mits deze vooraf door de bestuursvergadering zijn goed gekeurd. Het betreft dan met name de reis en verblijfskosten naar projecten die worden bezocht.

 

5. Fondswerving


Gezien het karakter van de stichting is fondswerving niet van toepassing. Zie hier voor ook punt 3 “middelen”.

 

6. Transparantie


Transparantie is uitgangspunt van het beleid van de stichting. Dat wil zeggen dat de stichting een open stichting is die verantwoording doet van haar beleid aan een ieder die dat weten wil. Er is geen beperkte openheid naar de familieleden maar openheid naar de maatschappij. Deze transparantie wordt bereikt door middel van de eigen internetsite www.stichtingpharus.nl.

Van partners waarmee wordt samengewerkt wordt ook transparantie gevraagd. Duidelijk zijn over de doelstellingen, duidelijk over de financiën, duidelijk over de voortgang. Niet werken met verborgen agenda’s , maar open met elkaar naar het doel, ”de droom” kijken, hier aan werken is uitgangspunt. Gebrek aan transparantie bij een partij waar mee wordt samengewerkt leidt tot verbreking van de relatie.

 

7. Toekenningen


Aanvragen kunnen alleen ingediend worden www.stichtingpharus.nl. Papierenaanvragen worden niet in behandeling genomen. Een aanvraag moet bestaan uit:

 • Een goed uitgewerkt projectplan waarin de doelstellingen, de omvang van de aanvraag en de wijze van uitvoering in worden beschreven. De laatste jaarrekening van de stichting c.q. organisatie die de aanvraag doet.
 • Een korte beschrijving van de organisatie

In principe worden nooit aanvragen voor personen gehonoreerd, het gaat altijd om organisaties bij voorkeur met een Anbi status. Als het gaat om projecten wordt de voorkeur gegeven aan volledige financiering en niet aan cofinanciering.

De aanvraag wordt voor zover het om kleine aanvragen (maximum van 5.000 Euro) betreft in bilateraal overleg tussen bestuursleden zo spoedig mogelijk afgewerkt. Grotere aanvragen worden in de bestuursvergadering besproken.

Het bestuur kan:

 • Besluiten om de aanvraag af te wijzen. Een gemotiveerd antwoord wordt naar de indieners gezonden.
 • Besluiten om de aanvraag direct te honoreren. De aanvragers krijgen hier een bericht over waarin de eventuele voorwaarden staan vermeld.
 • Er volgt een gesprek met het bestuur of enkele bestuursleden waarna een besluit wordt genomen.

Toekenningen worden steeds door de stichting bevestigd in een korte digitale brief. Debrief wordt gecompleteerd met een verwijzing naar het actuele beleidsplan zodat steeds van optimale helderheid over de wederzijdse verplichtingen sprake is. Er worden geen overeenkomsten gesloten met uitvoerende organisaties. Organisaties die toezeggingen complex maken en willen juridiseren vallen af.

 

8. Karakter van toekenningen


De aanvragen kunnen qua karakter verschillen, het bestuur heeft het volgende beleid vastgesteld:

Onderscheid

Er wordt onderscheid gemaakt in:

 • kleine giften
 • Eenmalige giften
 • Project giften met een langere looptijd

Algemene uitgangspunten

Voor giften moet de verplichting gefinancierd zijn . Dat wil zeggen dat voor langer lopende toezeggingen altijd een voorziening voor de verplichting wordt opgenomen. De maximale loopduur van projecten is 5 jaar, in het derde jaar kan worden besloten om een verlenging toe te zeggen.

Eenmalige giften

Onder eenmalige giften wordt verstaan een gift groter dan 5.000 Euro waaraan een project is gekoppeld. Het betreft een eenmalige bijdrage voor een te benoemen project. Kleine giften zijn ook eenmalig maar hebben het karakter van een soortstimuleringsbijdrage in een project of iets dergelijks. Aan zo’n kleine eenmalige gift ligt geen projectplan ten grondslag.

Project giften met langere looptijd

Onder deze categorie worden giften verstaan voor een project met een langere looptijd. De bijdrage wordt bepaald op basis van een projectvoorstel van de betreffende organisatie. Het voorstel wordt altijd met de organisatie doorgesproken.  De financiering van het project wordt schriftelijk bevestigd onder de volgende op te leggen voorwaarden:

 • Het doel en looptijd van het project
 • De jaarlijks toe te kennen bijdrage
 • De jaarlijkse verantwoordingsplicht. Hieronder wordt een financiële verantwoording van de bestede gelden gevraagd alsmede een begroting voor het lopende jaar.
 • De gelden moeten daadwerkelijk worden uitgegeven en mogen niet worden gebruikt voor het vormen van voorzieningen of iets dergelijks.
 • Een nieuwe jaarlijkse termijn wordt betaald als is vastgesteld dat financiële verantwoording is gedaan en dat de gelden binnen de gemaakte afspraken zijn besteed.
 • De gift in jaar één en twee wordt verstrekt op basis van de begroting. In jaar drie wordt de gift verstrekt op basis van de verantwoording van jaar één. Niet uitgegeven gelden worden verrekend
 • Jaarlijks zal evaluatiegesprek tussen de stichting en de betreffende organisatie plaatsvinden.

Het bestuur kan afwijken van de regeling zoals geformuleerd mits dit binnen het bestuur goed gemotiveerd is

 

9. Opvolging


De opvolging van een project is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie. De stichting wil goed geïnformeerd worden over de opvolging, ontvang met regelmaat een verantwoording en kan als klankbord worden gebruikt. Een project wat volledig door Pharus wordt gefinancierd kan nooit zonder overleg worden uitgebreid of worden afgebouwd zonder de stichting in de besluitvorming te betrekken.
Opvolging in combinatie met een transparante verantwoording is voorwaarde voor betalingen c.q. voor een mogelijk vervolg.

 

10. Financieel beleid


Het financieel beleid van de stichting is geformeerd op basis van het volgende:
Toezeggingen zijn altijd gefinancierd door middel van de voorziening voor toegezegde projecten;
De stichting bouwt een redelijk eigen vermogen op zodat op enig moment ruimte aanwezig is om onvoorziene situaties zoals het wegvallen van de bijdrage uit de familie in enig jaar of een bijzonder project op te vangen. Het eigen vermogen moet echter redelijk zijn en mag niet meer bedragen dan 5 miljoen Euro.

Jaarlijks wordt een jaarverslag gepubliceerd. In het jaarverslag worden de giften met uitzondering van de groep kleine giften verantwoord door vermelding van de naam van de organisatie en het betreffende project.

Het bestuur wordt in iedere vergadering door de penningmeester op de hoogte gebracht over de financiële situatie. Beleggingen van gelden in risico producten mogen niet worden gedaan. Het doel van de stichting is niet om een rendement op het eigen vermogen te maken. Het gaat om maatschappelijk rendement!

 

Download hier het Beleidsplan in PDF formaat.